Comment apprendre au Laos aujourd’hui ? ຮຽນແນວໃດ ເຖິງຈະດີ ?

juin 23rd, 2019 by admin | 134 vues« ຮຽນແນວໃດ ເຖິງຈະດີ?? » ໂດຍ: ອຈ. ອະໂນມາ ປຣະພັນຈິດ


ຈາກ Hip Vongsathid Suvorravong, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມຣິກາ (LAC)
ຄຳແນະນຳສຳລັບ ນ້ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ


ຈາກ Hip Vongsathid Suvorravong, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມຣິກາ (LAC)
✔ ຖ້ານັກຮຽນຊົນນະບົດເຫີ່ກະແສໃນເມືອງ ເຮົາຄວນມີຄວາມຄິດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ?
✔ ຖ້ານັກຮຽນຟັງສັງຄົມ, ໝູ່ຄູ່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຫຼາຍກວ່າ ເຊື່ອຟັງຄູອາຈານ ເຮົາຄວນມີວິທີຮັບມືແນວໃດ?
✔ ການສຶກສາບ້ານເຮົາ ສາມາດພັດທະນາໄປຮອດ 4G ໄດ້ບໍ່??

Posted in laos

Comments are closed.

Articles récents

Categories

Archives:

Search:

Meta: